nl

Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarde Marqueinn: voor activiteit Promo Meubels (Winkel of Toonzaal)

1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden en de goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen 24 uren na het ontvangen van de goederen. Meld het i ncident aan PromoMeubels via Tel: +32499500755 of Email: info@promomeubels.be Specificeer de schadecriteria en de eenheden van schade. Neem foto’s.

5. Onze leveringen en/of diensten zijn contant betaalbaar of (per overschrijving: IBAN: BE73 7360 6866 5960 BIC : KREDBEBB). De betalingstermijn van de facturen dient nagevolgd te worden conform de betalingstermijn vermeld op de factuur.

6. Op een afwijking van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan slechts beroep gedaan worden indien deze uitdrukkelijk door verkoper is bevestigd. Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling of het contract. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 30% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de rechter vast te stellen schade. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

7. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de ontvangstname van de goederen. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

9. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 35 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

10. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

11.
1.De prijzen zijn inclusief BTW.
2. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in euro.

12.Transport, almede opslag na de overeengekomen leveringsdatum, vindt plaats voor rekening en risico van koper. Indien koper geen aanwijzingen voor het verladen geeft, wordt hij geacht met de bij verkoper gebruikelijke behandelingswijze terzake akkoord te gaan.

13.Indien de koper bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van i nontvangstneming, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van het uitgangsmateriaal geen andere keuze laat, wordt de order geacht door koper te zijn geannuleerd. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.

14. De leveringsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door ons nageleefd worden. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot schadevegoeding. Evenmin het niet- nakomen van onze verbintenissen ingevolge overmacht.

15. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel.